در جاوا اسکریپت کلاس از پیش تعریف شده ای با عنوان Array  برای ما وجود دارد تا به وسیله آن بتوانیم آرایه های خود را تعریف کنیم.توجه داشته باشید که جاوا اسکریپت آرایه را یک شی در نظر میگیرد.در واقع ما یک شی میسازیم که از نوع آرایه است.مقادیر داخل آرایه توسط شماره ی اندیس آنها شناخته میشود و این شماره اندیس همیشه از صفر شروع میشود.
ابتدا بیایید یک آرایه را بسازیم و سپس به آن مقدار دهیم.

Var Arinfo=new Array();

حال آرایه ی ما آمادست.اگر بخواهیم به آن مقدار دهیم همانطور که گفته شد توسط شماره اندیس که از صفر شروع میشود این عمل را انجام میدهیم.

Arinfo[0]=”hello”;

Arinfo[1]=” welcome”;

در حال حاضر مقدار اول ما hello و مقداردوم ما welcome است.

چگونه بفهمیم طول آرایه چقدر است؟

قبل از آنکه در مورد بدست آوردن طول آرایه بگوییم لازم به ذکر است که در تعریف یک آرایه جدید شما میتوانید از همان ابتدا طول آرایه را مشخص کنید.تنها کافیست در تعریف آرایه عددی را به آن پاس دهیم.

Var Arinfo=new Array(5);

طول آرایه در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت خاصیتی وجود دارد که توسط آن میتوانیم طول آرایه را بدست آوریم.این خاصیت length نام دارد.توجه داشته باشید که همیشه مقدار بازگشتی length یک واحد بیشتر از شماره آخرین عنصر آرایه است چون آرایه ها همانطور که گفته شد از صفر شروع میشود.

Arinfo.length


نحوه ی تبدیل ارایه به رشته

جاوا اسکریپت سه متد برای این کار در اختیار ما گذاشته است کار هر سه مانند یکدیگر است.

تبدیل آرایه به رشته در جاوا اسکریپت

Arinfo.tostring()

تبدیل آرایه به رشته در جاوا اسکریپت

Arinfo.valueOf()

تبدیل ارایه به رشته در javascript

Arinfo.toLoacalString()

در این سه متد آرایه ها به رشته تبدیل میشوند که با , از هم جدا میشوند.

حال اگر بخواهیم رشته ی ما با علامتی به غیر از , از هم جدا شود چه باید بکنیم؟

تبدیل ارایه به رشته در جاوا اسکریپت

در این حالت از تابع join استفاده میکنیم.این تابع مقدار ورودی میگیرد که همان علامت دلخواه ماست که رشته  ی خروجی را با این عاتمت از هم جدا میکند.

Arinfo Join(“-”)


نحوه ی تبدیل رشته به آرایه

حال اگر بر عکس انچه بالاتر انجام شد را بخواهیم عملی کنیم باید از متدی با نام split استفاده کنیم.در این متد مقدار ورودی را باید به آن داد که همان علامت جداکننده هر رشته است.به این معنا که با رسید به هر علامت هر آنچه قبل ان است را به عنوان یک عنصر از آرایه در نظر میگیرد.

Var MyString=”javascript,typescript,programming”

Var myArray=MyString.split(“,”);

حال اگر هیچ علامتی را به متد split پاس ندهیم چه اتفاقی رخ میدهد؟کاراکتر به کاراکتر رشته را به عنوان یک عنصر ارایه در نظر میگیرد.

Var MyString=”javascript”

Var myArray=MyString.split(“”);

خروجی:[j,a,v,a,s,c,r,i,p,t]


نحوه اضافه کردن مقدار جدید به آرایه

افزودن مقدار به آرایه در جاوا اسکریپت

این عمل توسط متدی با عنوان concat انجام میشود.این متد مقادیر را به عنوان ورودی دریافت کرده و آنها را به آرایه ی قبلی ما اضافه میکند و به عنوان آرایه ی جدید در اختیار ما میگذارد.

Var MyArray=[“typescript”,”programming”];

Var MyNewArray= MyArray.concat(“javascript”);

خروجی MyNewArray

 [”typescript,programming, javascript”]


نحوه برگرداندن مقادیر مشخصی از آرایه

نحوه فاکتور گرفتن از آرایه

اگر در آرایه بخواهیم از عناصر فاکتور بگیریم که آنها را نمایش ندهیم از متدی با نام slice استفاده میکنیم.فرض کنیم آرایه ی زیر را داریم.

Var MyArray=[ “javascript “,“typescript”,”programming”];

Var MyNewArray=arr.slice(2,3);

خروجی [“javascript”]

در این حالت توجه داشته باشید که مقادیر ورودی slice شماره اندیس نمیباشد بلکه به طول آرایه اشاره میکند.یعنی 2 به معنی دومین عنصر و 3 به معنی سومین عنصر آرایه است.

نوشتن یک نظر