در جاوا اسکریپت با استفاده از روشی با نام Type Casting میتوان انواع داده را به یکدیگر تبدیل کرد .Type Casting خود شامل سه نوع مختلف است که قرار است آنها را به ترتیب بررسی کنیم.

آراینفو-تبدیل داده ها

تابع Boolean همانطور که از نام آن مشخص است مقدارtrue  و یا false  برمیگرداند. اما چه زمانی قرار است این مقادیر را برگرداند؟ در این تابع اگر هر رشته ای که حداقل شامل یک کاراکتر عددی به غیر از عدد صفر و یا یک object باشد مقدار بازگشتی آن true میشود.حال اگر به این تابع رشته ای خالی  یا عدد صفر و مقادیر مانند null و undefined بدهیم  نتیجه ی بازگشتی آن false برمیگردد.

Var example=Boolean(“ ”);   false

 Var example=Boolean(“Arinfo”);    True


آراینفو-تبدیل داده عددی

تابع Number همانطور که از نام آن پیداست برای تبدیل داده به عدد استفاده میشود .اما در جاوا اسکریپت دو تابع دیگر با عنوان parseInt()  و parseFloat() نیز وجود دارد که برای همین امر مورد استفاده قرار میگیرد ولی توجه داشته باشید این تابع ها با یکدیگر تفاوت دارند.
فرض کنید عددی اعشاری با مقدار 7.3.2 را در رشته ای قرار داده ایم.اگر ما از parseInt و parseFloat استفاده کنیم کاراکتر اول از سمت راست را بی ارزش تلقی کرده و در نتیجه مقدار عددی 7.3 را بر میگرداند.حال اگر همین رشته را به تابع Number بدهیم نتیجه NAN (Not A Number) برمیگرداند چرا که از نظر تابع رشته ی وارد شده امکان تبدیل شدن به عدد را ندارد اما حالا اگر رشته ی“7.3” را به این تابع بدهیم مقدار عددی 7.3 را به ما میدهد.ممکن است سوال پیش بیاید که تابع Number به چه دردی میخورد؟
این تابع برای رشته هایی که امکان تبدیل شدن به رشته را داشته باشد خود از دو تابع parseInt و parseFloat کمک میگیرد ولی برای دیگر انواع داده میتواند کاربرد خود را نشان دهد.
برای مثال به خروجی تابع Number با داده های زیر توجه کنید.

Number(false)   0

Number(true)   1

Number(NULL)   0

Number(“5.5”)   5.5


آراینفو-تبدیل داده رشته ای

ساده ترین نوع تابع در Type Casting , تابع String است.در این تابع هر آنچه و از هر نوعی که به آن داده شود تبدیل به نوع string  خواهد شد.در مثال زیر میتوان متوجه سادگی این تابع شد.

String(NULL)  “NULL”

String(Undefiend)  “Undefined”

 

نوشتن یک نظر